هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در تاریخ ۳ تا ۵ اردیبهشت۱۳۹۸ برگزار می گردد