کالیبراسیون اتاقک ادیومتری

از آنجاییکه همه اتاقک های مورد استفاده در مراکز طب کار ،مراکز ارزیابی شنوایی ،درمانگاه ها و بیمارستان ها باید گواهی کالیبراسیون معتبر داشته باشند

این شرکت اتاقک ها خود را بهمراه گواهی کالیبراسیون عرضه می کند و برای سایر اتاقک ها نیزدر صورت داشتن شرایط احراز گواهینامه معتبر صادر می نماید .