نحوه جایگذاری گوشی

نحوه جایگذاری گوشی 

          جایگذاری درست و کامل محافظ گوش امر بسیار مهمی است که تاثیر بسزایی در کارایی و کیفیت تضعیف آن خواهد داشت . اگر محافظ گوش به طور صحیح در داخل گوش قرار نگیرد عمل حفاظتی خود را به درستی انجام نخواهد داد.

لذا توجه به نکات زیر برای استقرار مناسب محافظ در درون گوش ضروری می باشد:

  1. رنگ آبی محافظ ، مشخصه گوش چپ و رنگ قرمز مشخصه گوش راست می باشد.
  2. محافظ را طوری در دست بگیرید که قسمت برآمده کانال آن روبه جلو باشد.
  3. ابتدا نوک محافظ را در مدخل ورودی مجرای گوش قرار دهید.
  4. با دست مقابل قسمت بالای لاله گوش را گرفته و کمی با آن بازی کرده ، به آرامی حرکت داده و جابجا نمایید.
  5. بادست دیگر به تدریج محافظ را به داخل مجرای گوش فشار دهید.
  6. دقت کنید که تمام برجستگی ها و ضمائم محافظ در جای اصلی خود روی لاله گوش قرار گیرند.
  7. برای اطمینان از اینکه محافظ به درستی در گوش قرار گرفته این کار را انجام دهید:

کمی صحبت کنید، اگرمحافظ به درستی و به طور کامل جایگذاری شده باشد صدای شما در داخل گوش حاوی محافظ انعکاس دارد.

  1. پس از جایگذاری و کار با محافظ بهتر است هر ۲۰ دقیقه آن را فشار داده و در جای خود مستقر سازید چون حرکت فک سبب جابجای نسبی آن می گردد.