کنفرانس /کنگره ها

در این بخش سعی خواهیم کرد در مورد کنفرانس ها و کنگره های مربوط به شنوایی و آکوستیک اطلاع رسانی کنیم