چهاردهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

چهاردهمین کنگره شنوایی شناسی ایران
برگزار کننده: انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک
جشنواره همزمان:
چهارمین جشنواره علمی پژوهشی دانشجویی انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
ham1062