لوازم حفاظت فردی ویژه کارگران ناشنوا و کم شنوا

کارگران کم شنوا و نا شنوا  از جمله آسیب پذیرترین کارگران در محیط صنعتی هستند که به  دلیل  کم  شنوایی معمولاً در معرض خطر بیشتری بوده و مورد آسیب های زیادی قرار میگیرند با تصویب آیین نامه ایمنی کارگران کم شنوا و ناشنوا در محیط های صنعتی توسط مراجع قانونی  اجرای دقیق آیین نامه مذکور یکی از چالش های مهم صنایع است این مؤسسه افتخار دارد در اجرای این آیین نامه یار و یاور کارفرمایان درزمینه های ذیل باشد.

  • مشاوره و نیاز سنجی کارگاه و کارخانه برای بکارگیری کم شنوایان
  • مشاوره و بهره مندی از معافیت های قانونی کارفرمایان پس از بکارگیری  کارگران کم شنوا و ناشنوا
  • مشاوره در تهیه و نصب  ابزارهای هشداردهنده و ایمنی کارگران کم شنوا و نا شنوا
  • واردات و فروش تجهیزات  هشداردهنده و ایمنی کارگران کم شنوا و ناشنوا
  • ارائه خدمات تخصصی شنوایی شناسی در تشخیص، درمان، توانبخشی  و مکان یابی شغلی کم شنوایان و ناشنوایان